Регулярна та особлива інформація

Порядок конкурсного відбору суб'єктів аудиторської діяльності на проведення аудиту фінансової звітності ТОВ «Хюндай Мотор Україна»

31.10.2019 No. 2

Загальна частина

Цей Порядок визначає процедуру конкурсного відбору суб'єктів аудиторської діяльності на проведення аудиту фінансової звітності ТОВ «Хюндай Мотор Україна» (далі - конкурсний відбір) та вимоги до суб'єктів аудиторської діяльності, що виявили бажання взяти участь у конкурсному відборі (далі - претенденти).

У конкурсному відборі можуть брати участь суб'єкти аудиторської діяльності, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017 р. N 2258-VIII (далі – Закон про аудиторську діяльність), які можуть надавати послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес:

- включені до відповідного розділу Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності;

- у яких за попередній річний звітний період сума винагороди від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду не перевищували 15% загальної суми доходу від надання аудиторських послуг;

- які не мають обмежень пов’язаних з тривалістю надання послуг ТОВ «Хюндай Мотор Україна»

- не надавав ТОВ «Хюндай Мотор Україна» безпосередньо або опосередковано неаудиторські послуги, передбачені ст. 6 Закону про аудиторську діяльність

- не пов'язані відносинами власності та контролю з Керівництвом ТОВ «Хюндай Мотор Україна» та їх близькими родичами.

Для проведення конкурсного відбору наказом Генерального директора ТОВ «Хюндай Мотор Україна» створюється Аудиторський комітет ТОВ «Хюндай Мотор Україна» (далі – Підприємство) у кількості 5-ти осіб (далі - Комітет).

Члени Аудиторського комітету розглядають документи і пропозиції, внесені претендентами. Комітет забезпечує відкритість конкурсного відбору та за результатами розгляду документів, отриманих від претендентів, складає звіт про висновки процедури відбору.

Організаційною формою роботи Комітету є засідання. Засідання Комітету проводяться в разі потреби. Засідання Комітету є повноважним у разі участі в ньому не менш як двох третин його складу. Рішення Комітету приймається більшістю голосів присутніх на засіданні його членів і фіксується протоколом. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні Комітету.

Тривалість конкурсного відбору не може перевищувати 15 робочих днів. Початком відбору вважається дата оголошення конкурсного відбору шляхом його оприлюднення.

Проведення конкурсного відбору.

Аудиторський комітет:

- оприлюднює на офіційному веб-сайті Підприємства рішення про проведення конкурсного відбору суб'єктів аудиторської діяльності на проведення аудиту фінансової звітності Підприємства;

- з дати публікації оголошення приймає та реєструє, подані претендентами конкурсні пропозиції та документи;

- письмово повідомляє претендентів про результати розгляду поданих до конкурсного відбору пропозицій.

В оголошенні про проведення конкурсного відбору зазначаються такі відомості:

- інформація щодо періоду, який підлягає перевірці;

- строк і місце приймання конкурсних пропозицій на участь у конкурсному відборі та номер телефону для довідок;

- вимоги до претендента;

- перелік документів, що подаються претендентом, та вимоги щодо їх оформлення;

- поштова та електронна адреса, на яку претенденти надсилають конкурсні пропозиції для участі в конкурсному відборі та документи, що мають бути подані разом із конкурсною пропозицією;

- дата і місце проведення конкурсного відбору та оприлюднення його результатів. Додатково до зазначених вище документів, на вимогу претендента, може бути надана інформація щодо умов доступу до фінансової інформації Підприємства. Конкурсні пропозиції надсилаються на електронну адресу, зазначену в оголошенні. На вимогу Підприємства конкурсні пропозиції з відповідними документами подаються претендентами на паперових носіях у запечатаному конверті з відміткою "На конкурс з відбору суб'єктів аудиторської діяльності".

Основні критерії до суб’єкта аудиторської діяльності:

1. У складі аудиторської фірми за основним місцем роботи має працювати не менше 20-ти сертифікованих аудиторів із загальною чисельністю штатних кваліфікованих працівників, які залучаються до виконання аудиторських послуг, не менше 50-ти осіб, з яких щонайменше 10 осіб повинні підтвердити кваліфікацію відповідно до статті 19 Закону про аудиторську діяльність, або мати чинні сертифікати (дипломи) професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності, таких, як Асоціація присяжних сертифікованих бухгалтерів (АССА), у т.ч. Diploma in International Financial reporting (DipIFR), Американський інститут сертифікованих громадських бухгалтерів (АІСРА), Інститут присяжних бухгалтерів Англії і Уельсу (ICAEW). Такими підтверджуючими документами повинні бути: довідка з переліком працівників, з зазначенням ПІБ, посади та досвіду роботи, а також копії сертифікатів працівників аудиторської фірми та інші документи.

2. Суб’єкт аудиторської діяльності, зобов’язаний мати (і надати його копію) чинний договір страхування цивільно-правової відповідальності суб’єкта аудиторської діяльності перед третіми особами, укладений відповідно до типової форми договору страхування, затвердженої Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових услуг, за погодженням з Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю. Мінімальний розмір страхової суми за договором страхування повинен складати не менше 10 мільйонів гривень, якщо інше не передбачено законом.

3. Суб’єкт аудиторської діяльності, його штатні працівники або кваліфіковані працівники, які залучаються до виконання аудиторських послуг, повинні мати досвід надання аудиторських послуг підприємствам, що становлять суспільний інтерес. Досвід роботи в галузі автомобільного виробництва, торгівлі та сервісу може бути перевагою. На підтвердження такого досвіду суб’єкт аудиторської діяльності повинен надати довідку у довільній формі з переліком контрактів про надані аналогічні послуги протягом останніх трьох років не менше 3-х завдань.

4. Суб’єкт аудиторської діяльності повинен надати довідку – підтвердження у довільній формі про дотримання вимог ст. 27 Закону Про аудиторську діяльність та надати копії Звіту про фінансовий стан та Звіту про сукупні доходи за останні три звітні роки.

5. Суб’єкт аудиторської діяльності повинен надати письмовий документ (у довільній формі), що містить інформацію про відсутність обмежень, пов’язаних з тривалістю надання послуг Підприємству (виконання завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності не може перевищувати 10 років).

6. Суб’єкт аудиторської діяльності повинен надати довідку – підтвердження у довільній формі про дотримання вимог ст. 6 Закону Про аудиторську діяльність.

7. Суб’єкт аудиторської діяльності повинен підтвердити свою добру репутацію у відповідності до вимог ст. 5 Закону про аудиторську діяльність.

Перелік основних критеріїв та вимог до суб’єкта аудиторської діяльності, передбачений цим порядком не є вичерпним і може бути доповнений в оголошенні про проведення конкурсного відбору.

Відповідальність за достовірність документів несе претендент.

Всі документи подаються за підписом уповноваженої посадової особи суб’єкта аудиторської діяльності та завірені печаткою. У випадну надання за запитом Підприємства на паперових носіях конкурсна пропозиція повинна бути прошита та пронумерована; копії документів, що подаються у складі конкурсної пропозиції, повинні бути завірені відміткою "Згідно з оригіналом" із зазначенням назви посади, прізвища та ініціалів особи, яка завірила копію, її особистого підпису, дати завірення копії та засвідчена печаткою (за наявності).

Кожен претендент має право подати тільки одну конкурсну пропозицію, яка не може бути змінена після закінчення строку подання конкурсних пропозицій.

Конкурентними перевагами для претендентів є :

- досвід роботи, у тому числі досвід надання аудиторських послуг автомобільним підприємствам;

- репутація на ринку;

- цінова пропозиція;

- відсутність конфлікту інтересів.

Конкурсні пропозиції приймаються у строк не менше ніж 3-х робочих днів, але не більше 10-ти робочих днів після дати оприлюднення оголошення.

Зміст конкурсної пропозиції та інших документів, поданих претендентами, не розголошується до початку засідання Комісії, на якому проводиться їх розгляд.

Порядок визначення переможців конкурсного відбору

Відбір переможця конкурсу здійснюється за такими принципами:

- відкритість та прозорість конкурсу;

- максимальна економія та ефективність;

- добросовісна конкуренція серед претендентів;

- недискримінація претендентів;

- об'єктивна та неупереджена оцінка конкурсних пропозицій;

- запобігання корупційним діям і зловживанням.

Комітет протягом трьох робочих днів з дати закінчення строку приймання конкурсних пропозицій розглядає та перевіряє на відповідність вимогам цього Порядку пропозиції претендентів, які виявили бажання прийняти участь у конкурсі.

Розгляд та перевірка конкурсних пропозицій претендентів здійснюється на засіданні Комітету шляхом розгляду надісланих конкурсних пропозицій у встановленому порядку. Комісія має право запросити на засідання претендентів, що подали конкурсні пропозиції на участь у конкурсі.

За результатами розгляду та перевірки пропозицій претендентів Комітет приймає рішення про допуск претендентів, пропозиції яких відповідають встановленим вимогам, до участі у конкурсі. У разі виявлення невідповідності конкурсних пропозицій вимогам цього Порядку Комітет приймає рішення про відхилення таких пропозицій.

Претенденти, допущені до участі в конкурсному відборі, є його учасниками.

Розгляд конкурсних пропозицій учасників конкурсного відбору здійснюється Комітетом на закритому засіданні. Під час розгляду конкурсних пропозицій Комітет враховує наявність конкурентних переваг. Комітет оцінює конкурсні пропозиції, подані суб’єктами аудиторської діяльності, за встановленими критеріями відбору та складає звіт про висновки процедури відбору.

За результатами конкурсу Аудиторський комітет представляє обґрунтовані рекомендації щодо призначення суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності, які мають включати щонайменше дві пропозиції щодо відбору суб’єктів аудиторської діяльності для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності.

Підприємство за результатами конкурсу формує і подає на затвердження Загальним Зборам Засновників пропозиції про призначення суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності. Суб’єкт аудиторської діяльності призначається Розпорядженням Загальних зборів Засновників.

Після отримання Розпорядження Загальних Зборів Засновників про призначення суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності, Підприємство укладає з таким суб’єктом відповідний договір.